Ochrana dát

VYHLÁSENIE O SPRÁVE ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRÁVE ÚDAJOV

(účinné od 29. októbra 2015)

1. Úvod

Www.tutitartozek.com, ďalej len “webová stránka”, prevádzkuje Magna Vestis Kft. ), ako kontrolór údajov, zverejňuje svoje zásady správy údajov zverejnením tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a informácií (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“), ktoré kontrolór údajov považuje za záväzné. Kontrolór údajov podnikne primerané kroky na zabezpečenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré spravuje.

Pred použitím našej webovej stránky si prečítajte toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré obsahuje zrozumiteľným spôsobom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi.

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov kontrolór údajov jasne a podrobne informuje dotknuté osoby o všetkých relevantných skutočnostiach týkajúcich sa správy údajov.

Skôr ako začnete so správou údajov Informujeme vás, že správa údajov je vždy založená na súhlase dotknutej osoby. Registráciou na Webovej stránke, používaním Webovej stránky, zverejnením objednávky a prihlásením sa k odberu nášho Newsletteru výslovne súhlasíte s tým, že Kontrolór údajov bude zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi v rozsahu tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov v súlade s platným maďarským právom av rozsahu uvedenom v tomto dokumente, spôsobom a trvaním.

2. Definície

  • Súčasné právne predpisy Používateľov obsahujúce pravidlá správy ich osobných údajov: CXII. Zákon o informačnom samoregulácii a slobode informácií (ďalej len „informačný zákon“).
   Podmienky použité v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na CXII z roku 2011. So zreteľom na “výkladové ustanovenia” uvedené v oddiele 3 zákona zosobné údaje: údaje týkajúce sa dotknutej osoby, najmä názov dotknutej osoby, jej identifikačná značka a znalosť jednej alebo viacerých fyzických, fyziologických, mentálnych, hospodárskych, kultúrnych alebo sociálnych identít a záver vyplývajúci z údajov dotknutej osoby.
   d) každá fyzická osoba identifikovaná alebo identifikovaná priamo alebo nepriamo osobnými údajmi
   Kontrolór údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý samostatne alebo spolu s inými určuje účel správy údajov, vykonáva a implementuje rozhodnutia o správe údajov (vrátane použitého zariadenia), alebo ich im.plementuje s spracovateľom údajov
  • spracovanie údajov: akákoľvek operácia alebo operácia vykonávaná na údajoch bez ohľadu na použitý postup, vrátane najmä zberu, zaznamenávania, zaznamenávania, systematizácie, uchovávania, zmeny, používania, dotazovania, prenosu, zverejňovania, koordinácie alebo prepojenia, blokovania, vymazávania a ničenia; Zabránenie ďalšiemu používaniu údajov, zachytávaniu fotografií, zvuku alebo obrazu a zaznamenávaniu fyzikálnych vlastností (napr. Odtlačkov prstov alebo dlaní, vzorky DNA, snímky dúhovky) vhodných na identifikáciu
   vymazanie údajov: údaje sa nedajú rozpoznať takým spôsobom, že ich obnovenie už nie je možné
   spracovanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami správy údajov bez ohľadu na metódu a zariadenie používané na vykonávanie operácií a umiestnenie aplikácie za predpokladu, že sa technická úloha vykonáva na údajoch
   súbor údajov: súbor údajov spracovaných v registri
   tretia strana: každá fyzická alebo právnická osoba alebo organizácia bez právnej subjektivity, ktorá nie je totožná s dotknutou osobou, prevádzkovateľom údajov alebo spracovateľom údajov
   služby informačnej spoločnosti: elektronicky poskytované neprítomným osobám, zvyčajne za poplatok, za ktorý má príjemca prístup individuálne
   služba elektronického obchodu: služba informačnej spoločnosti určená na to, aby sa hnuteľný hnuteľný majetok stal majetkom vrátane peňazí a cenných papierov a prírodných aktív, ktoré možno využívať rovnakým spôsobom, služieb, nehnuteľností, vlastníckych práv (spoločne označovaných ako komodity); predaj, kúpa, výmena alebo iné použitie výrobku. 


3. Rozsah užívateľov

Používateľ je fyzická osoba registrovaná na Stránke, ako aj každá nešpecifikovaná, ale osoba, ktorá používa objednávku Webovej stránky, ktorá zadáva objednávku, je identifikovaná akýmikoľvek osobnými údajmi alebo identifikovateľná priamo alebo nepriamo.

4. Rozsah osobných údajov, ktoré spravujete

Nasledujúce údaje sú osobné údaje spravované správcom údajov: Meno (priezvisko, meno, názov spoločnosti) Adresa (Ulica, číslo domu, podlaha, dvere, mesto, krajina, PSČ) telefónne číslo E-mailová adresa

Kontrolór údajov nezodpovedá za pravosť spracovaných osobných údajov! Zodpovednosť za poskytnuté osobné údaje je výhradnou zodpovednosťou používateľa.

5. Newsletter

Odovzdávame newsletter fyzickej osobe ako príjemcovi nášho newslettera elektronickou poštou alebo akýmkoľvek iným rovnocenným prostriedkom komunikácie, iba ak s tým príjemca výslovne a výslovne súhlasil vopred a predplatil si newsletter.

Rozsah spracovávaných údajov: Nasledujúce údaje Používateľa, ktorí sa dobrovoľne prihlásili k odberu newsletteru, sú explicitne spravované Kontrolórom údajov: Meno (Priezvisko, Meno, Meno firmy), E-mailová adresa, Telefónne číslo.

Účel použitia: Odosielanie marketingového e-mailu (newsletter) elektronicky predplatiteľom, ktorí sa dobrovoľne prihlásili na odber bulletinu; informovanie používateľov o aktuálnych udalostiach, ponukách a marketingových akciách.

Trvanie správy dát: Kontrolór údajov spravuje osobné údaje účastníka, ktorý sa dobrovoľne prihlási k odberu newslettera, až kým sa neodsúhlasí súhlas používateľa, alebo v prípade, že k nemu nedôjde, po dobu 10 rokov od dátumu zaznamenania.

Vyhlásenie o zrušení: Týmto Vás informujeme, že Vyhlásenie o súhlase môže byť kedykoľvek bezplatne zrušené bez obmedzenia alebo odôvodnenia. V tomto prípade bude meno deklaranta a všetky ostatné osobné údaje vymazané a nebude zasielaný žiadny ďalší newsletter.

Poskytujeme možnosť urobiť vyhlásenie o odvolaní poštou, ako aj e-mailom, aby bolo možné jasne identifikovať osobu, ktorá vyhlásenie urobila.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek bezplatne písomne ​​odvolať nasledujúcimi spôsobmi:

   • E-mailben: info@tutitartozek.com

Az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulás alapján feliratkozott Felhasználók személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adhatja át.

6. Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Ciele správy údajov:

Účelom správy údajov je umožniť využívanie služieb poskytovaných Kontrolórom údajov Užívateľmi a plnenie zo strany Kontrolóra údajov, monitorovanie dodávky produktu, identifikáciu Používateľa a možnosť, aby bol Užívateľ informovaný o svojej objednávke.

Využívanie služieb Webových stránok podlieha registrácii alebo poskytovaniu osobných údajov. Používaním Služby a registráciou na Webových stránkach sa Užívateľ výslovne zaväzuje spravovať osobné údaje Kontrolóra údajov. Vaše osobné údaje budú sprístupnené dobrovoľne Užívateľovi Prevádzkovateľovi údajov pri znalosti tohto Vyhlásenia o správe údajov.

Právny základ a spôsob správy údajov:

Registrácia a správa osobných údajov uskutočnených počas registrácie Webovej stránky a používanie Služby je založená na dobrovoľnom súhlase Používateľa.

Tento súhlas poskytuje Užívateľ zadaním objednávky na Webovú stránku a vyplnením registrácie.

Pri využívaní osobných údajov fyzickej osoby tretej strany pri používaní služby Používateľ zaručuje, že súhlas dotknutej osoby bol zákonne získaný na spracovanie sprístupnených osobných údajov.

Užívateľ berie na vedomie, že ak zákon neustanovuje inak, môže správca údajov, s cieľom splniť svoju zákonnú povinnosť voči kontrolórovi údajov alebo oprávnený záujem tretej osoby, ak je výkon tohto záujmu primeraný ochrane práva na ochranu osobných údajov, ďalej bez súhlasu a po odňatí súhlasu dotknutej osoby.

7. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy

A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy a Magna Vestis Kft. ( Székhely: 1063 Budapest, Szív utca 33., Cégjegyzékszám: 01-09-193832, Adószám: 24998783-2-42, a továbbiakban: Adatkezelő ), mint Adatkezelő. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői ismerhetik meg. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

8. Az Adatkezelés időtartama

A Felhasználó hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációja során megadott személyes adatait a Weblap igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli.

9. Adattovábbítás, adatok összekapcsolása

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználókat arról, hogy az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

Az adattovábbítás célja: A Felhasználó által megrendelt termékek kiszállítása, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintézés és kapcsolattartás lehetővé tétele.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulása visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.

 

11. „Cookie”-k

Weboldalunk a Felhasználó egyénre szabott kiszolgálása, és a kényelmi funkciók érdekében „cookie”-kat használhat. „Cookie”-k használata esetén ennek keretében a Weblapra történő látogatásakor a látogatás időpontja, a Felhasználó böngészőjének adatai, IP címe valamint a használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások naplózásra kerülnek. Ezen adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag statisztikai kimutatások célját szolgálják.

12. Felhasználók személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogaik, jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól.

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.

A (3) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségein.

Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:

Postai levelezési cím: Magna Vestis Kft. 1063 Budapest, Szív utca 33.

E-mail cím: info@tutitartozek.com

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

14. Jogszabályoknak való megfelelés

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Felhasználók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:

   • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
   • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
   • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
   • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
   • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
   • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
   • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

15. Süti kezelés

A süti (cookie) egy kis fájl, ami akkor kerül a számítógépére, amikor egy webhelyet meglátogat. Számtalan funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek online bevásárlókosarak használatakor, és megkönnyítik felhasználónak a weboldal használatát.

Ahhoz, hogy minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsunk a vásárlóink részére, a Webáruházban történő látogatás során cookie-kat küldünk a látogató számítógépére.

error: Content is protected !!